Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Cele szkolenia:

Doskonalenie i rozwój umiejętności związanych z dostrzeganiem problemów, ich formułowaniem, analizą, twórczym poszukiwaniem rozwiązań i ich oceną, analizą procesu decyzyjnego. Kształtowanie postawy otwartości na poszukiwanie rozwiązań i postrzegania problemów jako inspiracji do tworzenia nowych rozwiązań, postępu.

Adresaci:

Osoby, których praca związana jest z koniecznością definiowania, diagnozowania problemów, poszukiwaniem rozwiązań i ich wdrożeniem.

Korzyści dla uczestnika:

Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania technik formułowania problemu, diagnozy przyczyn, poszukiwania rozwiązań – ich analizy i wyboru optymalnego.

Korzyści dla podmiotu kierującego:

Wzrost skuteczności rozwiązywania problemów, wdrażanie efektywniejszych rozwiązań.

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, uczestnicy w praktyce stosują techniki i narzędzia, analizują studium przypadku, rozwiązują zadania. Po testowaniu każdej techniki i narzędzia następuje refleksja metodyczna dot. sytuacji w których okażą się najbardziej przydatne.

Poruszane zagadnienia:

  1. Umysł, emocje, normy moralne, wartości, interesy, wychowanie.
  2. Dostrzeganie problemów, ich definiowanie.
  3. Zdobywanie, dobór, selekcja informacji.
  4. Techniki poszukiwania rozwiązań.
  5. Dobór kryteriów oceny, analiza pomysłów.
  6. Konsultacje możliwych rozwiązań i podjęcie decyzji.
  7. Myślenie świadome, wertykalne i lateralne.

Czas trwania:

14 godz. dydaktycznych, optymalnie dwa kolejne dni.

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem lub masz pytania, prosimy o kontakt z nami: kkacuga@euroekspert.pl