Kurs trenerski (T4T) – prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi

Cele szkolenia:

  • przygotowanie uczestniczek i uczestników do zaplanowania, przygotowania, realizacji i ewaluacji warsztatów;
  • poszerzenie wiedzy o najistotniejszych procesach zachodzących podczas przyswajania wiedzy przez osoby uczestniczące w zajęciach;
  • uporządkowanie wiedzy w zakresie tworzenia struktury logicznej związanej z organizacją i prowadzeniem szkolenia;
  • profesjonalizacja umiejętności organizacji pracy trenerki/ trenera;
  • wyposażanie uczestniczek i uczestników w umiejętności świadomego (w zależności od potrzeb, sytuacji) wykorzystania różnych technik i metod aktywizujących;
  • ocena własnej pracy, umiejętność autoewaluacji, podsumowania przeprowadzonych zajęć;
  • przygotowanie do elastycznego radzenia sobie i rozwiązywania problemów pojawiających się podczas zajęć;
  • kształtowanie umiejętności przełożenia wiedzy merytorycznej (teoretycznej) na treści kształcenia: zaprojektowanie szkolenia.

Adresaci:

Osoby prowadzące różne formy edukacji lub zamierzające zajmować się taką działalnością.

 Korzyści dla uczestnika:

Nabycie i/lub doskonalenie umiejętności związanych z organizacją, realizacją, ewaluacją procesu edukacji. Rozwój kompetencji w przedmiotowym zakresie.

Korzyści dla podmiotu kierującego:

Efektywniejsze szkolenia.

Metody szkolenia:

Zajęcia realizowane w formie warsztatu z wykorzystaniem metod aktywizujących, etiudy trenerskie, metoda VIT, superwizja (na życzenie).

Poruszane zagadnienia:

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, projektowanie, prowadzenie, ewaluacja szkoleń.

Czas trwania:

72 godz. dydaktycznych, optymalnie w blokach po 24 godz. (3 dni x 8 godz.)

Jeśli jesteś zainteresowany tym kursem lub masz pytania, prosimy o kontakt z nami: kkacuga@euroekspert.pl